Algemene voorwaarden

Datum: 22 januari 2024

Het boeken van je voetbaldagen
Aanmelden gebeurt door het compleet invullen van het inschrijfformulier op de website van Clubvoetbaldagen (www.clubvoetbaldagen.nl). Met het boeken van je voetbaldagen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Ben je minderjarig bij het boeken, dan verklaar je dat je toestemming hebt gekregen van een ouder of verzorger. Na iedere boeking wordt door Clubvoetbaldagen een boekingsbevestiging verzonden, waarmee de boeking is bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwend en met een boeking gaat de boeker akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook wanneer je woonachtig bent in het buitenland is het boeken van je voetbaldagen bindend en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

De betaling
De boeking is definitief als de gehele reissom in het bezit is van Clubvoetbaldagen. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht de geboekte voetbladagen te annuleren. In dit geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

Wijzigen
Wijzigingen kun je doorgeven door in te loggen in het systeem van persoonlijke gegevens of contact op te nemen met de helpdesk. De inlogpagina kun je hier vinden. Wijzigen van shirt- en sokmaat kan tot enkele weken voorafgaand aan de voetbaldagen.

Een ander voor jou in de plaats
Als je als deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de reeds geboekte voetbaldagen, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Aan deze zogenoemde in de plaatsstelling zijn, buiten de kosten van het bedrukte tenue t.w.v. €30,00, geen extra kosten verbonden. Wel moet je zelf voor de persoon zorgen die in jouw plaats meegaat en alle gegevens van hem/haar aanleveren bij Clubvoetbaldagen.

Reissom, reisduur en reisprogramma
Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon. Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld op de locatiepagina. De in het programma vermelde data geven de dag van vertrek en terugkeer aan, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als hele dagen worden gerekend. Clubvoetbaldagen houdt zich het recht voor om reissommen te wijzigen. Reissommen worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Hierdoor kan het voorkomen dat de geboekte voetbaldagen op een bepaald moment goedkoper wordt aangeboden. Verder kan het zo zijn dat er voor bepaalde voetbaldagen tijdelijk een actieprijs geldt. Een en ander geeft geen recht op restitutie.

Annuleren ANVR-voorwaarden
Annuleren van de voetbaldagen door de deelnemer dient schriftelijk (e-mail naar info@clubvoetbaldagen.nl) bevestigd te worden. De datum van de verzending e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Indien er geen annuleringsverzekering bij Clubvoetbaldagen tijdens de inschrijving wordt afgesloten is de deelnemer bij annulering de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt hier verstaan de gepubliceerde prijs op de website, exclusief boekingskosten en verzekeringspremies.

Tip: sluit bij de inschrijving een Clubvoetbaldagen annuleringsverzekering af waardoor je gedekt bent tegen onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessure of een andere reden) waardoor deelname niet mogelijk is. Niet elke eigen annulerings- en reisverzekering dekt namelijk voetbaldagen (thuis slapen).

Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van Clubvoetbaldagen is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een locatie is volgeboekt.

Herroepingsrecht
Binnen 24 uur na een boeking kun je de voetbaldagen kosteloos annuleren. Hiervoor dient je een annuleringsverzoek te sturen naar ons via e-mail (info@clubvoetbaldagen.nl). Vanaf 8 weken voor aanvang van de voetbaldagen vervalt deze bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden (zie hierboven) van toepassing indien er geen annuleringsverzekering bij Clubvoetbaldagen is afgesloten.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3 van de ANVR-consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de vakantie van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) vakantiegenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur wordt opgehaald. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer.

Het melden van bijzonderheden
Als je een Clubvoetbaldagen wil gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de locatie worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Overmacht
Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer (code oranje of rood afgegeven door het KNMI), bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Clubvoetbaldagen niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Wel zal Clubvoetbaldagen altijd zorgen voor een passend alternatief. Indien door een overmacht situatie de annulering buiten de schuld van Clubvoetbaldagen plaatsvindt zal er op de restitutie een bedrag voor de gemaakte kosten worden ingehouden.

Minimum- en maximumaantal deelnemers
Bij alle in ons programma opgenomen locaties is een minimum- en maximumaantal deelnemers vereist. Als bij een locatie het bepaalde aantal deelnemers zich niet aanmeldt dan streeft Clubvoetbaldagen ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 7 dagen voor vertrek te beslissen of de voetbaldagen worden geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimumaantal deelnemers (36 kinderen) niet bereikt is, de voetbaldagen toch kunnen plaatsvinden. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalden weken worden samengevoegd. Uiteraard vindt bij geen doorgang volledige restitutie van de reissom plaats.

Garantie doorgang
Voetbaldagen kunnen een doorgang garantie hebben. Dit staat op de betreffende locatiepagina op de website. Deze garantie kunnen wij geven, omdat wij weten uit ervaring dat de betreffende voetbaldagen altijd doorgang heeft. Mocht het minimumaantal deelnemers niet gehaald worden dan gaan de voetbaldagen met een kleiner groepje door. In het geval van gewichtige omstandigheden kan Clubvoetbaldagen van deze garantie afwijken.

Gewichtige omstandigheden
In geval van gewichtige omstandigheden heeft Clubvoetbaldagen het recht de overeenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat de uitvoering van de overeenkomst door Clubvoetbaldagen niet in redelijkheid kan worden verwezenlijkt. Clubvoetbaldagen zal, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer is toe te rekenen.

Instructies en gedragsregels
Je bent, als deelnemer van een bij Clubvoetbaldagen geboekte voetbaldagen, verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en afspraken van Clubvoetbaldagen ter bevordering van een goed verloop van de voetbaldagen. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Clubvoetbaldagen hanteert.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Clubvoetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door Clubvoetbaldagen van (voortzetting van) de voetbaldagen worden uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. Je bent (of je ouders/verzorgers zijn) dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur de locatie hebt verlaten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer. Tenminste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens de voetbaldagen bereikbaar te zijn.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Clubvoetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. Clubvoetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Clubvoetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Clubvoetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Clubvoetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. De coördinatoren, trainers, begeleiders en vrijwilligers op een Clubvoetbaldagen locatie zijn niet gerechtigd uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Clubvoetbaldagen.

Clubvoetbaldagen draagt zorg voor alle randzaken van de voetbaldagen, te weten; marketing, inschrijf- en betaalsysteem, animatie, trainingsprogramma, Train-de-Trainercursus etc. De club is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze dagen zoals de lunch, trainers en overige begeleiding.

Medicijngebruik
Indien je kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dien je dit bij aanvang van de voetbaldagen af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider zal de medicijnen op het juiste moment aan je kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Verzorging en maaltijden
Tijdens de voetbaldagen kunnen de maaltijden en tussendoortjes net even anders zijn dan je thuis gewend bent. Wij verzorgen de maaltijden met zorg en aandacht maar soms zijn deze minder luxe of uitgebreid dan thuis.

Foto’s / Video’s
Door het publiceren van foto’s en video’s op onze website en social media kanalen zien ouders waar de voetballers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens training, animatie en toernooi. Ook je zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van voetballers. Daarnaast kunnen er opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor Clubvoetbaldagen.

Bij de inschrijving wordt gevraagd of je toestemming geeft tot het maken van foto's en video's die gebruikt mogen worden voor wervingsuitingen. Indien je er voor gekozen hebt om dit niet toe te staan krijgt je zoon/dochter tijdens de Clubvoetbaldagen een wit polsbandje. Op deze manier ziet de fotograaf maar ook degene die de foto's (op ons kantoor) verwerkt in bijvoorbeeld een digitaal album dat deze foto niet gebruikt mag worden. Zo zijn wij goed in staat om je keuze te waarborgen en geen onrechtmatige foto's te publiceren. Bij aankomst op de eerste dag ligt een toestemmingsformulier klaar voor het geval je alsnog toestemming wil geven voor het publiceren en gebruiken van foto's en video's.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving abbonneer jij je automatisch op de nieuwsbrief van Clubvoetbaldagen. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende voetbaldagen (wat mee te nemen etc..). Je kunt je voor beide nieuwsbrieven uitschrijven.

Acties en aanbiedingen
Eventuele acties of aanbiedingen die Clubvoetbaldagen biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van één actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp één week door de Clubvoetbaldagen locatie bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Clubvoetbaldagen gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Als je niet helemaal tevreden bent
Indien je tijdens de voetbaldagen fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan zo snel mogelijk bij de coördinator. Hij/zij zal het proberen op te lossen. Indien dit naar jouw mening niet goed gebeurt, laat dan de coördinator een schriftelijk verslag maken. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen twee weken na afloop van de voetbaldagen kenbaar te worden gemaakt per email (info@clubvoetbaldagen.nl) aan Clubvoetbaldagen.

Copyrights
Niets uit de brochure, website (beeld, tekst, logo’s etc.), social media of welke communicatie uitingen door Clubvoetbaldagen dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van Clubvoetbaldagen door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Waarheid
Het inschrijfformulier voor het kamp is naar waarheid ingevuld. Boetes die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste gegevens verhalen wij op de deelnemer in kwestie.

Kennelijke fouten en/of vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen op de website van www.clubvoetbaldagen.nl binden Clubvoetbaldagen niet.