Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. 
Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden volgens ANVR voorwaarden
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 25% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de 1e dag van de Clubvoetbaldagen: 90% van de reissom;
- bij annulering op de 1e dag van de Clubvoetbaldagen of later: de volledige reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk via een mail aan info@clubvoetbaldagen.nl

Tip: sluit bij de inschrijving een annuleringsverzekering af waardoor u gedekt bent tegen onvoorziene omstandigheden als ziekte, blessures waardoor deelname onmogelijk is. Niet elke annuleringsverzekering eigen reisverzekering dekt namelijk ook voetbaldagen waarbij het kind thuis slaapt.

Wijzigen
Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen in het systeem van persoonlijke gegevens. De inlogpagina kunt u hier vinden. Wijzigen van shirt- en sokmaat kan tot enkele weken voorafgaand aan de voetbaldagen.

Overmacht
Indien Clubvoetbaldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Clubvoetbaldagen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Clubvoetbaldagen. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 35 deelnemers. Clubvoetbaldagen dient de deelnemer/ouders minimaal 8 dagen vóór aanvang van de Clubvoetbaldagen hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de trainers, ter bevordering van een goed verloop van de Clubvoetbaldagen. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Clubvoetbaldagen hanteert. Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan de Clubvoetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door zowel de club als door Clubvoetbaldagen worden uitgesloten.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3, lid 2 van de ANVR consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de voetbaldagen van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) deelnemers van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je Clubvoetbaldagen boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Je bent als deelnemer verplicht om bij inschrijving alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meebrengt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je wordt opgehaald.

Aansprakelijkheid 
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Clubvoetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.
Clubvoetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Clubvoetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Clubvoetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Clubvoetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
Clubvoetbaldagen draagt zorg alle randzaken van de voetbaldagen, te weten; marketing, inschrijf- en betaalsysteem, animatie, trainingsprogramma, Train-de-Trainercursus etc. De club is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze dagen zoals de lunch, trainers en overige begeleiding.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de Clubvoetbaldagen af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet
Gaat uw kind naar de Clubvoetbaldagen en heeft uw kind een dieet? Dat is in veel gevallen geen probleem. Vul op het inschrijfformulier wel alles over dit dieet in.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van de Clubvoetbaldagen door de voetbalclub 2 weken bewaard. 

Foto’s / Video’s
Door het publiceren van foto’s en video’s op Facebook zien ouders waar de voetballers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens training, animatie en toernooi. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van voetballers. Daarnaast kunnen er opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor Clubvoetbaldagen. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de voetbaldagen kenbaar te maken via info@clubvoetbaldagen.nl. 

Nieuwsbrief
Bij inschrijving abbonneert u zich automatisch op de nieuwsbrief en verjaardagsmail van Clubvoetbaldagen. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende voetbaldagen (wat mee te nemen etc..). U kunt zich voor beide nieuwsbrieven uitschrijven.